THÔNG BÁO 
TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ QUY HOẠCH

 

ĐĂNG TẢI THÔNG TIN, LẤY Ý KIẾN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP, ĐÔ THỊ, DỊCH VỤ DUNG QUẤT II

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045;

Căn cứ các Công văn của UBND tỉnh: số 3967/UBND-KTN ngày 09/08/2022 về việc triển khai thực hiện các đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, số 748/UBND-KTN ngày 02/3/2023 về việc triển khai thực hiện đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Dung Quất II và điều chỉnh tại Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 26/7/2023;

Hiện nay, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Dung Quất II; đồ án đã được báo cáo thông qua UBND tỉnh vào ngày 23/02/2004 (Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 95/TB-UBND ngày 01/3/2024).

Để đảm bảo tính phù hợp và tiến độ thực hiện Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 theo quy định, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư nghiên cứu, góp ý đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Dung Quất II.

Thời gian góp ý kiến đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Dung Quất II đến hết ngày 14/6/2024. Nội dung ý kiến đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư  gửi về hộp thư của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (tài liệu chi tiết tải tại đây)

-----------------

ĐĂNG TẢI THÔNG TIN, LẤY Ý KIẾN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 KHU ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ TÂY BẮC DUNG QUẤT

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045;

Căn cứ các Công văn của UBND tỉnh: số 3967/UBND-KTN ngày 09/08/2022 về việc triển khai thực hiện các đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, số 748/UBND-KTN ngày 02/3/2023 về việc triển khai thực hiện đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tây Bắc Dung Quất và điều chỉnh tại Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 26/7/2023;

Hiện nay, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tây Bắc Dung Quất; đồ án đã được báo cáo thông qua UBND tỉnh vào ngày 23/02/2004 (Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 95/TB-UBND ngày 01/3/2024).

Để đảm bảo tính phù hợp và tiến độ thực hiện Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 theo quy định, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư nghiên cứu, góp ý đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tây Bắc Dung Quất

Thời gian góp ý kiến đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tây Bắc Dung Quất đến hết ngày 14/6/2024. Nội dung ý kiến đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư  gửi về hộp thư của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (tài liệu chi tiết tải tại đây)

-----------------

ĐĂNG TẢI THÔNG TIN, LẤY Ý KIẾN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 KHU DỊCH VỤ HỖN HỢP ĐÔNG DUNG QUẤT

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045;

Căn cứ các Công văn của UBND tỉnh: số 3967/UBND-KTN ngày 09/08/2022 về việc triển khai thực hiện các đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, số 748/UBND-KTN ngày 02/3/2023 về việc triển khai thực hiện đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dịch vụ hỗn hợp Đông Dung Quất;

Hiện nay, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dịch vụ hỗn hợp Đông Dung Quất;

Để đảm bảo tính phù hợp và tiến độ thực hiện Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 theo quy định, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư nghiên cứu, góp ý đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dịch vụ hỗn hợp Đông Dung Quất.

Thời gian góp ý kiến đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dịch vụ hỗn hợp Đông Dung Quất đến hết ngày 14/6/2024. Nội dung ý kiến đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư  gửi về hộp thư của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi  (tài liệu chi tiết tải tại đây).

-----------------

 

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ LÝ SƠN

Lấy ý kiến Các sở, ngành, đơn vị và địa phương: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Lý Sơn; Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh đối với đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đô thị Lý Sơn (theo Công văn số 2822/BQL-QHXD ngày 04/10/2023, 2739/BQL-QHXD ngày 26/9/2023)

Hiện nay, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý) phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đô thị Lý Sơn (phương án, ý tưởng Quy hoạch đã gửi đến các sở, ban ngành và địa phương liên quan theo Giấy mời số 382/GM-UBND ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh).

Để đảm bảo tính phù hợp và tiến độ thực hiện Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 theo quy định, Ban Quản lý cung cấp hồ sơ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đô thị Lý Sơn để các sở, ban ngành, địa phương liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư nằm trong vùng quy hoạch nghiên cứu, có ý kiến góp ý đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đô thị Lý Sơn(có tài liệu hồ sơ quy hoạch Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đô thị Lý Sơn kèm theo bao gồm: Báo cáo quy hoạch và thuyết minh tổng hợp)

 

QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ TỊNH PHONG

Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong (theo Công văn số 2527/BQL-QHXD ngày 08/9/2023)

Hiện nay, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý) phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong (phương án Quy hoạch đã được thông qua tại Ban Quản lý vào ngày 08/9/2023 với sự tham gia của các sở, ban ngành và địa phương liên quan).

Để đảm bảo tính phù hợp và tiến độ thực hiện Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 theo quy định, Ban Quản lý đề nghị UBND các huyện: Sơn Tịnh, Bình Sơn và UBND các xã nằm trong vùng quy hoạch: Tịnh Phong, Tịnh Thọ, Bình Hiệp quan tâm, hỗ trợ Ban Quản lý và đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ bằng cách chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị cấp dưới của huyện và các xã phối hợp với Ban Quản lý và đơn vị tư vấn tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư nằm trong vùng quy hoạch. (có tài liệu hồ sơ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong kèm theo)

Thông tin phản hồi xin liên hệ: Ông Phạm Thanh Duy - Trưởng phòng Quản lý dư án 1 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi), số điện thoại: 0986.878819. hoặt đóng góp ý kiến trực tiếp tại đây

 

QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ, DỊCH VỤ ĐÔNG NAM DUNG QUẤT

Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ  Chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất

Hiện nay, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất (phương án Quy hoạch, báo cáo quy hoạch đã được thông qua tại UBND tỉnh vào ngày 25/9/2023 với sự tham gia của các sở, ban ngành và địa phương liên quan)
Để đảm bảo tính phù hợp và tiến độ thực hiện Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 theo quy định, Ban Quản lý đề nghị xã Bình Hải quan tâm, hỗ trợ Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ bằng cách chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị cấp dưới của xã phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và đơn vị tư vấn tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư nằm trong vùng quy hoạch (theo Công văn số 2751/BQL-QHXD ngày 27/9/2023, 2738/BQL-QHXD ngày 28/9/2023). tài liệu chi tiết tải tại đây

 

QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH HÒA - BÌNH PHƯỚC

Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ  Chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Hòa - Bình Phước

Hiện nay, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Khu công nghiệp Bình Hòa - Bình Phước (phương án Quy hoạch, báo cáo quy hoạch)
Để đảm bảo tính phù hợp và tiến độ thực hiện Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 theo quy định, Ban Quản lý đề nghị xã Bình Hòa - Bình Phước quan tâm, hỗ trợ Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ bằng cách chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị cấp dưới của xã phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và đơn vị tư vấn tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư nằm trong vùng quy hoạch (theo Công văn số 3075/BQL-QHXD ngày 27/10/2023, 3076/BQL-QHXD ngày 27/10/2023). tài liệu chi tiết tải tại đây

.

Hân hạnh chào mừng các nhà đầu tư, doanh nghiệp, quý vị và các bạn đã đến với Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi....  Xem thêm

Chuyển đổi số
Thủ tục hành chính
Kiến trúc điện tử tỉnh 2.0

Cổng Dịch vụ công tỉnh được nâng cấp từ phiên bản 1.0 lên phiên bản 2.0 và đã đưa vào sử dụng chính thức để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh từ ngày 13/6/2022.

Cổng Dịch vụ công tỉnh phiên bản 2.0 có sự thay đổi địa chỉ truy cập để phù hợp với quy định tại Điều 16 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến, truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.quangngai.gov.vn để đăng ký, thực hiện nộp hồ sơ.

Để tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ đã nộp trực tuyến hoặc đã nộp trực tiếp từ ngày 10/6/2022 trở về trước thì tổ chức, cá nhân truy cập địa chỉ: motcuav1.quangngai.gov.vn để biết thông tin.

Xuân Lê (https://quangngai.gov.vn)

Thông báo tuyển dụng

File đính kèm: Mau du tuyen.docx

Đang truy cập: -

Tổng số lượt xem: -

Bản quyền thuộc về Ban Quản Lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 * Fax: 0255.3645828 * Email: dungquat@quangngai.gov.vn

 

ipv6 ready