Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 2434/BQL-VP V/v thông tin gợi ý trả lời câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” 28-08-2023
2 90/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 16-06-2023
3 81/2023/QH15 Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 09-01-2023
4 1414/QL-QLTNMT Báo cáo tình hình sử dụng đất đối với dự án đã được giao đất, cho thu đất 24-06-2022
5 1333/SLĐTB&XH-LĐVL&GDNN V/v hướng dẫn triển khai quy trình thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh 06-06-2022
6 11/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18-01-2021
7 127/UBND-KGVX Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 11-01-2021
8 01/CT-TTg Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 05-01-2021
9 145/2020/NĐ-CP Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 14-12-2020
10 140/2020/NĐ-CP Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 30-11-2020
11 19/2020/TT-BCT THÔNG TƯ 19/2020/TT-BCT VỀ SỬA ĐỔI CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH 14-08-2020
12 58/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ ngưòi dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05-05-2020
13 15/2020/QĐ-TTg Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 24-04-2020
14 42/NQ-CP Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hồ trợ người dân gặp khó khăn đo đại dịch Covid – 19 09-04-2020
15 45/2019/QH14 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 20-11-2019
16 90/2019/NĐ-CP Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 15-11-2019
17 37-CT/TW Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới 03-09-2019
18 1385/BQL-QLDN Thực hiện quy ché dân chủ cơ sở và phòng ngừa tranh chấp lao động trong doanh nghiệp 01-08-2019
19 4572/QĐ-BCT Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. 07-12-2018
20 157/2018/NĐ-CP Nghị định số 157/2018/NĐ-CP về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 16-11-2018
21 4759/VBHN-BLĐTBXH Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương 12-11-2018
22 4753/VBHN-BLĐTBXH Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 12-11-2018
23 149/2018/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 07-11-2018
24 39/2018/TT-BCT Thông tư 39/2018/TT-BCT quy định về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 30-10-2018
25 148/2018/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. 24-10-2018
26 17/2018/TT-BLĐTBXH Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. 17-10-2018
27 1658/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 04-10-2018
28 121/2018/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương. 13-09-2018
29 Dựthảo Dự thảo “Thông tư quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu” 11-09-2018
30 87/2018/NĐ-CP Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ 15-06-2018
LIÊN KẾT HỢP TÁC

Bản quyền thuộc về Ban Quản Lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 * Fax: 0255.3645828 * Email: dungquat@quangngai.gov.vn