Truy cập nội dung luôn

A. CÔNG KHAI:

 

I.Thu hồi đất :

1. T hu hồi một phần đất của dự án KLH SX gang thép Hoà Phát Dung Quất tại KKT Dung Quất xã Bình Đông huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi do công ty Cổ Phần thép Hòa Phát Dung Quất tự nguyện trả lại đất tại Quyết định số:  283/QĐ-BQL ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

2. Thu hồi đất của Công ty TNHH EASTAR KIC Việt Nam do chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy EASTAR KIC Việt Nam tại Khu kinh tế Dung Quất thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tại quyết định số:  148-QD-BQL ngày 03/6/2022 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

3. Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Tân Việt do vi phạm pháp luật về đất đai được quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai tại Quyết định số:  144-QD-BQL ngày 30/5/2022 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

4. T hu hồi đất đối với Công ty TNHH Thương mại xây dựng tổng hợp Kim Thành Lưu do chấm dứt hoạt động của dự án nhà máy dăm gỗ xuất khẩu Kim Thành Lưu tại xã Bình Thạnh huyện Bình Sơn tại Quyết định: 1041/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

5. Thu hồi đất đối với Công ty cổ phần tập đoàn FLC do tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điển c Khoản 1 Điều 56 của Luật đất đai năm 2013 tại Quyết định  250/QĐ-BQL ngày 20/9/2022 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

6. Thu hồi đất đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eden Garden do tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điển c Khoản 1 Điều 56 của Luật đất đai năm 2013 tại Quyết định  251/QĐ-BQL ngày 20/9/2022 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

7. Thu hồi đất của Công ty TNHH Đông An tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai tại Quyết định  216/QĐ-BQL ngày 27/6/2023 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

8.Thu hồi đất của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ giải trí Mùa Thu do chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (tại Quyết định  340/QĐ-BQL ngày 31/8/2023 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi).

 

II. Giao đất:

1. Giao đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngã đề thực hiện giao lại đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số:  1042/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

2. G iao diện tích đất đã thu hồi từ dự án KLH SX gang thép Hoà Phát Dung Quất tại KKT Dung Quất xã Bình Đông huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi của công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất cho UBND xã Bình Đông quản lý sử dụng vào mục đích công cộng tại Quyết định: 284/QĐ-BQL ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

3. G iao đất cho Ban Quản lý KKT Dung quất và các KCN Quảng Ngãi để thực hiện giao lại đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 540/QD-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

4. G iao đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để thực hiện giao lại đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại xã Bình Đông và xã Bình Phước huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số  704/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

5. G iao đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để thực hiện giao lại đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại xã Bình Chánh huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số  789/QĐ-UBND  ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

6.  G iao đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để thực hiện giao lại đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại xã Bình Trị và xã Bình Đông huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 1181/QĐ-UBND  ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

7. Giao đất cho Công ty Cổ phần ABH Hà Nội thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ đá Phước Hòa, xã Bình Trị và xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 303/QĐ-BQL ngày 28/11/2022 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

8. Giao đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi  để thực hiện giao lại đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2023   của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

9. Giao đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi  để thực hiện giao lại đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 30/3/2023   của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

10. Giao đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi  để thực hiện giao lại đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại  xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 09/5/2023   của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

11. Giao đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi  để thực hiện giao lại đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại  xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 369/QĐ-UBND  ngày 15/5/2023   của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

12. Giao đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi  để thực hiện giao lại đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 06/7/2023   của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

13. Giao đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi  để thực hiện giao lại đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 10/8/2023   của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

III. Phê duyệt:

1. Quyết định 358/QĐ-BQL ngày 27/12/2021 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về Quy hoạch chi tiết 1/500.

2. Quyết định  298/QĐ-BQL ng ày 01/8/2023 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về việc công khai K ế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương ( k èm  ph ụ lục ).

 

B. THÔNG BÁO

 

I. Thông báo Tuyển dụng công chức:

1. Thông báo tuyển dụng của Sở Nội vụ về việc tuyển công chức tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 tại Thông báo số 76/TB-SNV ngày 27/5/2022

2. Thông báo tuyển dụng công chức thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng ngãi năm 2022. tại Thông báo số: 1155/TB-BQL ngày 02/6/2022

Mẫu đăng ký : MAU DANG KY DU TUYEN MAU DANG KY DU TUYEN

 

II. Thông báo:  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

1. Kể từ ngày 03/4/2023, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (gọi tắt là Bộ phận Một cửa) thực hiện thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc giải quyết Thủ tục hành chính bằng hình thức thanh toán trực tuyến, không thanh toán bằng tiền mặt tại Thông báo số 807/TB-QBL ngày 05/4/2023  của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

 

III. Thông báo khác:

1. Thông báo số 1965/TB-BQL ngày 19/8/2022 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về việc niêm yết công khai Kết luận Thanh tra số 3309/KL-CAT-PX05 ngày 26/7/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

2. Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính mới được thay thế và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, đất đai, quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

3. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với 02 xe Oto con biển kiểm soát 76B-1189, nhãn hiệu Mazda6 và biển kiểm soát 76B-0926 nhãn hiệu Toyota của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi ( 248/TB-VP ngày 14/12/2022)

4. Triển khai Công văn số 353/BQL-QLTNMT ngày 20/02/2023 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về việc giảm tiền thuê đất của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Thông báo về việc bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng 673.297 m 3 cát biển nạo vét làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang được lưu chứa tại Dự án Bến cảng tổng hợp Hào Hưng (tại Thông báo số  1399/TB-STNMT ngày 28/3/2023  của Sở Tài nguyên và môi trường Quảng Ngãi).

6. V /v tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5Tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội Khóa XV tại kỳ họp thứ 5 (tại Công văn số 965/BQL-VP ngày 19/4/2023 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi), có tài liệu tuyên truyền các dự án kèm theo.

7.  V /v tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5Tuyên truyền về chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (tại Công văn số 982/BQL-VP ngày 21/4/2023 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi), có tài liệu tuyên truyền về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Công văn số 622/STTTT-TTBCXB ngày 14/4/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi kèm theo.

          8.  Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Kế hoạch 1531/KH-                 BQL ngày 18 tháng 6 năm 2023 c ủa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi).

9. Kế hoạch 145/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về "Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Quảng Ngãi năm 2023"

10.  Khung giá cho thuê và các loại phí định kỳ tại KCN VSIP Quảng Ngãi  (file đính kèm  002-23/MKT/VSIPQN )

11. T riển khai quán triệt thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

12. Ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định Ban hành Kế hoạch số  534/QĐ-UBND ng ày 20/4/2022  UBND tỉnh Quảng Ngãi).

13  Ngày 11/7/2023, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định  114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, trong đó có nêu 08 hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác cán bộ.

14. Thông báo ( 2439/TB-BQLdanh sách kèm theo) công khai xét nâng bậc lương trước hạn cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2023.

------------------

Các chuyên mục khác :

Ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh Quảng Ngãi
Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ giải trí Mùa Thu do chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
LIÊN KẾT HỢP TÁC

Bản quyền thuộc về Ban Quản Lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 * Fax: 0255.3645828 * Email: dungquat@quangngai.gov.vn