Trang chủ » Tổ chức bộ máy
Tổ chức bộ máy
22/03/2017

Ngày 04 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban ban hành Quyết định số 1915/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Theo đó, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đốỉ với KKT Dung Quất và các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong KKT Dung Quất và các KCN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

Trụ sở Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính, kinh phí hoạt động sự nghiệp của Ban Quản lý và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm; nguồn kinh phí khác theo quy định của phápluật.

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; Điều 37 và Điều 38 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX và KKT và khoản 21 Điều 1 Nghị định số 164/2013/MĐ-CP ngày 12 tháng l1 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP; các văn bản pháp luật có liên quan.

Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý có Trưởng ban và 03 Phó Trưởng ban. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức của Ban Quản lý gồm: Văn phòng; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các Văn phòng đại diện; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Sơ đồ tổ chức:

a   a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828