Trang chủ » TT. Hành chính » Xin chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất(Bãi bỏ)
Xin chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất(Bãi bỏ)
Ngày cập nhật: 16/03/2017
Số hồ sơ 01
Căn cứ pháp lý

– Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

– Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

– Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

– Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

– Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;

Trình tự thực hiện
  1. Về trình tự thực hiện:

Đối với cơ quan, đơn vị,  tổ chức:

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức lập tờ trình xin chủ trương đầu tư gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất thông qua Văn thư Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sau khi tiếp nhận và kiểm tra về nội dung xin chủ trương hồ sơ Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất thống nhất có văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt (chủ trương) để triển khai thực hiện.

Cách thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (văn thư văn phòng Ban quản lý KKT Dung Quất)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không.

Đối tượng thực hiện Đối tượng là đơn vị, cơ quan, tổ chức.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Tờ trình xin chủ trương đầu tư của chủ đầu tư.

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện Văn bản gửi UBND về nội dung xin chủ trương đầu tư.
Lệ phí không.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828