Trang chủ » TT. Hành chính » Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án nhóm C trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. (Sửa đổi, bổ sung)
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án nhóm C trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. (Sửa đổi, bổ sung)
Ngày cập nhật: 16/03/2017
Số hồ sơ 02
Căn cứ pháp lý

– Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

– Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

– Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

– Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

– Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

– Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;

Trình tự thực hiện
  1. Về trình tự thực hiện:

Đối với cơ quan, đơn vị,  tổ chức:

Cơ quan, đơn vị lập Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt Dự án gửi bộ phận một cửa – Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Phòng Tài – chính Kế hoạch tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý đúng theo quy định; nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì có văn bản hướng dẫn và đề nghị bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

+ Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì  lấy ý kiến của các Sở, ban ngành và các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý. Trên cơ sở ý kiến tham gia Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, thẩm định dự án và có báo cáo kết quả thẩm định (bằng văn bản) trình Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình.

Cách thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa – Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Đối tượng thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư chủ đầu tư: nội dung bao gồm: Sự cần thiết đầu tư, dự kiến quy mô, cấp công trình, công suất, hiệu quả đầu tư, mức vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian đầu tư và hình thức đầu tư.

+ Tập thuyết minh dự án đầu tư.

+ Tập thiết kế cơ sở: thuyết minh + bản vẽ thiết kế cơ sở.

+ Văn bản tham gia ý kiến về nội dung thiết kế cơ sở và các nội dung khác liên quan đến dự án của các Sở, ban ngành.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện
Lệ phí Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828