Trang chủ » TT. Hành chính » 54. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án nhóm C (trừ các dự án trọng điểm nhóm C) trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
54. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án nhóm C (trừ các dự án trọng điểm nhóm C) trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
Ngày cập nhật: 25/10/2017
Số hồ sơ 54
Căn cứ pháp lý

– Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

– Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

– Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

– Các Nghị định của Chính phủ số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

– Các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 18/2016/TT-BXD hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

– Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;

Trình tự thực hiện

Đối với cơ quan, đơn vị,  tổ chức:

Cơ quan, đơn vị lập Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt dự án gửi bộ phận một cửa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định). Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý đúng theo quy định; nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì có văn bản hướng dẫn và đề nghị bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

+ Bước 2:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn 5 ngày làm việc, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp tổng hợp trình các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định hồ sơ Thiết kế cơ sở; đồng thời triển khai lấy ý kiến của các phòng, ban, đơn vị thuộc Ban Quản lý và các cơ quan có liên quan (nếu có) về các các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi và tổng hợp, lập báo cáo thẩm định trình Trưởng Ban Quản lý phê duyệt dự án.

* Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp chủ trì lấy ý kiến của các phòng, ban, đơn vị thuộc Ban Quản lý và các cơ quan có liên quan (nếu có) về thiết kế bản vẽ thi công và các nội dung khác của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng; tiến hành tổng hợp, lập báo cáo thẩm định trình Trưởng Ban Quản lý phê duyệt dự án.

* Đối với phần thiết kế công nghệ (nếu có), Phòng Kế hoạch – Tổng hợp tham mưu cho Trưởng Ban Quản lý có văn bản đề nghị các sở chuyên ngành để thẩm định.

Cách thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

– Mẫu Tờ trình xin thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (Theo  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

Mẫu 01, 04 phụ lục II nghị định 59/2015/NĐ-CP .

Văn bản kèm theo

Đối tượng thực hiện Là đơn vị, cơ quan, tổ chức.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình xin thẩm định dự án đầu tư của đơn vị quản lý thực hiện.

+ Tập thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó nêu rõ: Sự cần thiết đầu tư, dự kiến quy mô, cấp công trình, công suất, hiệu quả đầu tư, mức vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian đầu tư và hình thức đầu tư….

+ Tập thiết kế cơ sở: Thuyết minh + bản vẽ thiết kế cơ sở.

+ Tập Tổng mức đầu tư: Thuyết minh + Tổng mức đầu tư

+ Hồ sơ năng lực các nhà thầu

+ Các văn bản có liên quan khác.

* Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, thành phần hồ sơ gồm:.

+ Tập thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó nêu rõ: Sự cần thiết đầu tư, dự kiến quy mô, cấp công trình, công suất, hiệu quả đầu tư, mức vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian đầu tư và hình thức đầu tư….

+ Tập thiết kế BVTC: Thuyết minh + Bản vẽ thiết kế cơ sở.

+ Tập Tổng dự toán: Thuyết minh + Dự toán chi tiết.

+ Các văn bản có liên quan khác.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện Báo cáo thẩm định dự án đầu tư + Quyết định phê duyệt dự án.
Lệ phí Theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định TKCS.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828