Trang chủ » TT. Hành chính » 40. Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
40. Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Ngày cập nhật: 25/10/2017
Số hồ sơ 40
Căn cứ pháp lý

– Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

– Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Quảng  Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

– Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND Tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Địa chỉ: Khu đô thị Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Điện thoại: 0255.3645828.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định). Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

– Bước 2: Xử lý hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Tổ chức thẩm định:

Sau khi nhận được hồ sơ, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi xem xét, rà soát hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đúng quy định, trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có văn bản thông báo cho chủ dự án để hoàn thiện.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thực hiện việc thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo quy định: thành lập đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở; thu thập các thông tin liên quan đến cơ sở và đề án chi tiết của cơ sở; tổng hợp, xử lý kết quả kiểm tra thực tế, ý kiến của cơ quan, chuyên gia; thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở về kết quả thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

– Bước 4: Trách nhiệm của chủ dự án.

Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, chủ dự án có trách nhiệm thực hiện một trong các nội dung sau đây:

+  Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết không được thông qua: Lập lại đề án và gửi Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để thẩm định lại. Trình tự, thời hạn, thủ tục thẩm định lại thực hiện như thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết lần đầu.

+ Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua với yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung: chỉnh sửa, bổ sung đề án theo yêu cầu và gửi đến Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để xem xét, phê duyệt. Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung và gửi lại Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kết quả thẩm định.

+ Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: gửi lại Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đến Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để xem xét, phê duyệt theo quy định.

– Bước 5: Phê duyệt và gửi đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi xem xét, quyết định phê duyệt đề án; đóng dấu xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của đề án; gửi một (01) bản quyết định phê duyệt kèm theo đề án chi tiết đã được phê duyệt và xác nhận cho chủ cơ sở; gửi quyết định phê duyệt đề án chi tiết cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Cách thực hiện

Chủ dự án đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Mẫu văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo phụ lục 2 của Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Mẫu bìa, trang phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo phụ lục 3 của Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Văn bản kèm theo

Đối tượng thực hiện Tổ chức và cá nhân.
Thành phần, số lượng hồ sơ
  1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường:

– Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

– Bảy (07) bản chính đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

– 01 bản được ghi trên đĩa CD.

1.2. Thành phần hồ sơ hoàn chỉnh sau khi có kết quả thẩm định:

– Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung, gửi 03 bản chính (có đóng dấu giáp lai) đến Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để phê duyệt.

– Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung:

+ Văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án: 01 bản chính.

+ Đề án đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu: 03 bản chính và 01 bản được ghi trên đĩa CD.

  1. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ; không bao gồm thời gian hoàn thiện hồ sơ chủ dự án.
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. - Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chứng thực.
Lệ phí Mức thu phí thẩm định Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết quy định tại Điều 2 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND Tỉnh.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828