Trang chủ » Các phòng ban » TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO DUNG QUẤT
TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO DUNG QUẤT
21/03/2017

Họ và tên: Ngô Hữu Hòa

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: (84.255) 3611 600

Mobile: 0914088489

Fax: (84.255) 3611 599

Email: ngohuuhoa@dungquat.com.vn

Chức năng:

Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, triển lãm, và thể dục thể thao nhằm tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thông qua các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục, thể thao góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và nhân dân tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 1. Tham gia xây dựng chiến lược phát triển lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thông tin, triển lãm, thể dục thể thao trong địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm về các lĩnh vực hoạt động văn hóa – văn nghệ, thông tin, thể dục thể thao trình Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 3. Xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn, huấn luyện, tuyển chọn, đào tạo diễn viên, vận động viên do Trung tâm quản lý và phối hợp tổ chức quản lý theo khả năng nhiệm vụ được giao.
 4. Phát hiện hạt nhân về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, bồi dưỡng  kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao cho các đối tượng có nhu cầu thuộc các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.
 5. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động nhiệm vụ về văn hóa, văn nghệ, thông tin triển lãm, thể dục thể thao nhằm thông qua đó tuyên truyền các quy định, chính sách của pháp luật, đồng thời ngày càng nâng cao mức hưởng thụ về đời sống văn hóa tinh thần đối với các đối tượng là cán bộ, kỹ sư, nhân dân, học sinh sinh viên trong Khu kinh tế Dung Quất.
 6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong khuôn khổ và thiết chế các lĩnh vực văn hóa, thể thao, nghệ thuật được cấp có thẩm quyền cho phép và các loại hình câu lạc bộ về văn hóa, thể thao và thông tin tuyên truyền nhằm đáp ứng các nhu cầu giải trí về văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cho cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động, nhân dân tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.
 7. Hợp tác giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao đối với các đơn vị, tổ chức có liên quan trong và ngoài tỉnh.
 8. Tham mưu, đề xuất cơ chế nhằm xã hội hoá các hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao tại Trung tâm; theo đó, tổ chức tìm kiếm cơ hội của các nhà đầu tư đến tìm hiểu, liên kết đầu tư phát triển các hoạt động, tạo các nguồn thu nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu tự chủ về tài chính theo quy định.
 9. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với cấp có thẩm quyền theo quy định.
 10. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
 11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828