Trang chủ » Các phòng ban » TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT DUNG QUẤT
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT DUNG QUẤT
21/03/2017

Họ và tên: Nguyễn Sẵn

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 84.255) 3640 865

Mobile: 0914 011 182

Fax: 84.255) 3640 865

Email: nguyensan@dungquat.com.vn

Chức năng:

Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có chức năng giúp Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Lập, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm di dời, xây dựng mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất để hoàn trả) khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng đối với tất cả các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, với nhiệm vụ:
 2. a) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.
 3. b) Làm nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư các hạng mục di dời, xây dựng mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và có trong phương án bồi thường được duyệt.
 4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án đầu tư tạo quỹ đất sạch, dự án xây dựng khu dân cư, khu tái định cư phục vụ các dự án khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư cho đến khi hoàn thành đưa dự án vào khai thác, sử dụng khi được Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất giao dự án cụ thể.
 5. Quản lý, khai thác quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; quản lý, khai thác đất đã thu hồi thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất theo quy định của Luật Đất đai.
 6. Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 7. Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất theo quy định của pháp luật.
 8. Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu; dịch vụ về đo đạc, lập bản đồ địa hình, địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất.
 9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
 10. Liên danh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
 11. Ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
 12. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
 13. Lập kế hoạch công tác của đơn vị theo định kỳ và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất; đồng thời, tổ chức quản lý và bảo mật hồ sơ, tài liệu,… theo các quy định của pháp luật.
 14. Quản lý viên chức, người lao động; tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật, phân cấp của UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất giao.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828