Trang chủ » Các phòng ban » TRUNG TÂM KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
21/03/2017

Họ và tên: Nguyễn Phi Phương

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: (84.255) 3610 818

Mobile: 0914011346

Fax: (84.255) 3610 70

Email: npphuong@dungquat.com.vn

Chức năng của Trung tâm:

Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường có chức năng giúp Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất thực hiện các nhiệm vụ quan trắc, giám sát, đánh giá, đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ liên quan khác phục vụ công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Dung Quất và các vùng phụ cận; cung cấp các dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực môi trường và xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Thực hiện nhiệm vụ quan trắc, kiểm soát ô nhiễm môi trường và đề xuất kế hoạch, giải pháp, biện pháp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu trong Khu kinh tế Dung Quất và các vùng phụ cận theo kế hoạch được giao hàng năm của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.
 2. Thực hiện dịch vụ quan trắc, phân tích, giám sát môi trường cho các đơn vị, tổ chức có nhu cầu theo quy định của pháp luật.
 3. Thực hiện phân tích, đo đạc và giám định theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
 4. Thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động, vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp.
 5. Thí nghiệm, kiểm định cơ lý, hóa vật liệu xây dựng, vật liệu composite, kiểm định vật liệu, cấu kiện, công trình xây dựng; đánh giá nguyên nhân sự cố công trình; lập phương án gia cố và sửa chữa khắc phục sự cố công trình.
 6. Thực hiện dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường; hoạt động điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước và các hoạt động khác về tài nguyên nước; xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường; xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; đánh giá rủi ro về môi trường; thực hiện dịch vụ quản lý môi trường cho doanh nghiệp; xây dựng các chương trình hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 7. Thực hiện dịch vụ tư vấn về quản lý, vận hành, chuyển giao công nghệ  xử lý chất thải; tư vấn và chuyển giao công nghệ xử lý nước sạch; giám sát công nghệ thiết bị liên quan đến môi trường.
 8. Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức khoa học công nghệ, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực môi trường và xây dựng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.
 9. Tư vấn khảo sát thiết kế quy hoạch – hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, đô thị và nông thôn; lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; Tư vấn khảo sát thiết kế lập dự án đầu tư, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán; thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ, dự toán; tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu; tư vấn quản lý dự án; định giá xây dựng; tư vấn giám sát: khảo sát điạ hình, điạ chất, địa chất thuỷ văn, khai thác nước dưới đất, thi công xây dựng, thiết bị, công nghệ.
 10. Tư vấn khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa chất khoáng sản, khoan khai thác nước dưới đất; tư vấn khảo sát địa hình, đo vẽ bản đồ địa chính; quan trắc công trình xây dựng.
 11. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, công trình nước sạch, xử lý chất thải phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
 12. Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, công trình phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
 13. Thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học liên quan đến lĩnh vực môi trường và xây dựng.
 14. Tổ chức quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định pháp luật.
 15. Lập kế hoạch công tác của đơn vị theo định kỳ và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất. Tổ chức quản lý và bảo mật hồ sơ, tài liệu theo quy định hiện hành.
 16. Tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức, người lao động theo chỉ tiêu, kế hoạch được phê duyệt; nhận xét, đánh giá, đề nghị việc khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, viên chức trong phạm vi thẩm quyền quản lý được phân cấp.
 17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của Trung tâm.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828