Trang chủ » Các phòng ban » TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG – LÂM NGHIỆP DUNG QUẤT
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG – LÂM NGHIỆP DUNG QUẤT
21/03/2017

Họ và tên: Lương Trọng Nguyên

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: (84.255) 3616737

Mobile: 0935367777

Fax: (84.255) 3616737

Email: luongtrongnguyen@dungquat.com.vn

Chức năng:

Trung tâm Kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp Dung Quất có chức năng giúp Ban Quản lý KKT Dung Quất thực hiện hướng dẫn chuyển đổi ngành nghề cho nông dân; nghiên cứu, ứng dụng, hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ mới, công nghệ cao và khuyến nông để hỗ trợ hình thành và phát triển sản xuất nông nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất theo quy hoạch được phê duyệt;

Tổ chức quản lý, điều hành, thực hiện các dự án đầu tư chuyên ngành nông – lâm – ngư nghiệp; quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng trong phạm vi diện tích rừng phòng hộ môi trường, cảnh quan và đất lâm nghiệp, đất cây xanh trong Khu kinh tế Dung Quất được cấp có thẩm quyền giao;

Tổ chức thực hiện các dịch vụ có thu thuộc lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, hoa viên cây xanh, phù hợp với nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ cao về nông, lâm, ngư nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất.
 2. Thu thập, tiếp cận những thành tựu khoa học – công nghệ mới để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, chế biến nông lâm ngư nghiệp. Tổ chức thí nghiệm, thực nghiệm về cây trồng, vật nuôi và báo cáo kết quả nghiên cứu hàng năm theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 3. Tham gia phối hợp hoặc trực tiếp thực hiện các đề tài, dự án đầu tư ứng dụng khoa học – công nghệ trong và ngoài nước theo đơn đặt hàng hay hợp đồng.
 4. Thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, xây dựng mô hình trình diễn áp dụng kỹ thuật mới, chuyển giao kỹ thuật công nghệ mới, công nghệ cao về nông, lâm, ngư nghiệp cho người dân trong Khu kinh tế Dung Quất.
 5. Thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn chuyển đổi ngành nghề và việc làm cho người dân bị thu hồi đất; tổ chức tham quan học tập, mở các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, phổ biến kiến thức về pháp luật và thông tin thị trường cho nông dân trong Khu kinh tế Dung Quất theo quy định của pháp luật.
 6. Quản lý, thực hiện các dự án nông – lâm – ngư nghiệp, các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trong Khu kinh tế Dung Quất được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc uỷ quyền và theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, sản xuất tạo nguồn thu:
 8. Dịch vụ sản xuất cung ứng, tiêu thụ: Tổ chức quản lý sản xuất các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp; dịch vụ cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, thiết bị sản xuất, chế biến, bảo quản trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp;
 9. Dịch vụ tư vấn về nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật – công nghệ, thông tin công nghệ mới trong quản lý điều hành, tổ chức quản lý sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ về nông, lâm, thuỷ sản;
 10. Dịch vụ tư vấn về lập thiết kế kỹ thuật, dự toán thi công, giám sát thi công các công trình hoa viên cây xanh, cảnh quan môi trường;
 11. Thực hiện nhiệm vụ trồng, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh môi trường, cảnh quan trong Khu kinh tế Dung Quất từ nguồn vốn duy tu bảo dưỡng và môi trường hàng năm của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và từ nguồn vốn khác;

đ. Lập dự án đầu tư; lập, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; giám sát công trình trồng mới, chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ bảo vệ môi trường, rừng sản xuất cho mọi thành phần kinh tế trong và ngoài Khu kinh tế Dung Quất;

 1. Đấu thầu và thi công trồng mới, chăm sóc, bảo vệ; đồng thời thi công các công trình hạ tầng phục vụ rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ bảo vệ môi trường, rừng sản xuất cho mọi thành phần kinh tế trong và ngoài Khu kinh tế Dung Quất;
 2. Thực hiện các dịch vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo theo quy định của pháp luật.
 3. Tiếp nhận vốn đầu tư của Nhà nước, phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan có liên quan ở địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch giao khoán cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bảo vệ và xây dựng rừng phòng hộ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư theo đúng các quy định hiện hành.
 4. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ và thuê tư vấn thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.
 5. Được tổ chức các hoạt động như: Du lịch, nghiên cứu khoa học; sản xuất nông, ngư nghiệp kết hợp; khai thác tận thu, tận dụng gỗ, lâm sản ngoài gỗ trong khu rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật.
 6. Tổ chức quản lý tài chính, tài sản; quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản của Trung tâm theo đúng quy định của Nhà nước.
 7. Quản lý và sử dụng viên chức theo chỉ tiêu biên chế được giao; thực hiện việc tuyển dụng lao động; nhận xét đánh giá, đề nghị việc khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, viên chức trong phạm vi thẩm quyền quản lý được phân cấp.
 8. Lập kế hoạch công tác và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm theo quy định của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất. Định kỳ hoặc đột xuất đánh giá tình hình, tham mưu, đề xuất cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất chỉ đạo việc phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp và môi trường sinh thái; tình hình diễn biến tài nguyên rừng và các hoạt động quản lý, bảo vệ, xây dựng phát triển rừng phòng hộ môi trường, cảnh quan trong Khu kinh tế.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828