Trang chủ » Các phòng ban » PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
21/03/2017

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Lan

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: (84.255) 3641 502

Mobile: 0905 015 755

Fax: (84.255) 3645 828

Email: nguyenthimylan@dungquat.com.vn

Chức năng:
Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thực hiện việc quản lý về tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
Nhiệm vụ:
Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Trưởng Ban thực hiện các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực sau:
1. Về lĩnh vực tài nguyên.
a. Chủ trì, phối hợp với các Phòng và các đơn vị liên quan lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, trình cấp thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, lập hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh giao đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để tổ chức triển khai xây dựng và phát triển KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật.
b. Thực hiện việc quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước chuyên dùng đã được giao theo đúng mục đích sử dụng và phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c. Chủ trì, phối hợp với các Phòng liên quan thực hiện việc giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất, mặt nước đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật về đất đai; thu hồi đất đã giao lại, cho thuê theo quy định của pháp luật về đất đai và tổ chức quản lý quỹ đất đã thu hồi.
d. Xác định mức thu tiền sử dụng đất, mặt nước, tiền thuê đất, mặt nước; mức miễn, giảm tiền sử dụng đất, mặt nước, tiền thuê đất, mặt nước theo từng dự án đầu tư trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi áp dụng đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất không qua đấu giá hoặc đấu thầu quyền sử dụng đất; tham gia xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (đối với diện tích đất không giao một lần) do các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh tổ chức; tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng Khu kinh tế, khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng.
đ. Trích lục, trích sao bản đồ địa chính phục vụ yêu cầu làm thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các nhà đầu tư trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
e. Phối hợp với phòng liên quan tham mưu về chủ trương đầu tư, thỏa thuận địa điểm đối với các dự án đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
f. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất, mặt nước đã được cơ quan có thẩm quyền thu hồi để giao cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi trước khi giao lại đất, cho thuê đất; theo dõi tình hình, tiến độ triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; báo cáo Trưởng Ban giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư, khiếu nại về đất đai thuộc thẩm quyền của KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
g. Chủ trì, phối hợp với các Phòng liên quan tổ chức thẩm định, trình Trưởng Ban phê duyệt dự toán đo đạc, chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng phục vụ công tác kiểm kê lập phương án bồi thường và thu hồi đất, giao đất các dự án.
h. Chủ trì, phối hợp các Phòng liên quan thống nhất việc thỏa thuận địa điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; đồng thời, thực hiện công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo quy định.
2. Về lĩnh vực Môi trường.
a. Nhiệm vụ được UBND tỉnh ủy quyền: Tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các dự án trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
b. Các nhiệm vụ được Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ủy quyền: Tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký, đề án bảo vệ môi trường đơn giản trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường và của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
c. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
d. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
đ. Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến rủi ro do sự cố môi trường và giải quyết đơn thư khiếu nại của các tổ chức và cá nhân về lĩnh vực môi trường liên quan đến KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
e. Chủ trì, phối hợp với các Phòng và đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến biến pháp luật, nâng cao năng lực và nhận thức về bảo vệ môi trường cho Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
f. Xây dựng kế hoạch và chủ trì, phối hợp với các Phòng, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, quản lý tài nguyên hàng năm của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
g. Đề xuất hướng giải quyết các nội dung liên quan trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và thực hiện công khai thông tin lĩnh vực môi trường trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
h. Tổ chức thẩm định, trình Trưởng Ban phê duyệt nhiệm vụ – dự toán để thực hiện các hồ sơ, thủ tục về môi trường.
3. Các nhiệm vụ khác.
a. Hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư trong lĩnh vực đất đai, môi trường.
b. Phối hợp với các Phòng liên quan thẩm định những vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường đối với hồ sơ các dự án đăng ký đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
c. Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của nhà nước về đất đai, khai thác khoáng sản, môi trường các đơn vị trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường.
c. Báo cáo và tham gia ý kiến với các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.
d. Lập kế hoạch công tác của đơn vị theo định kỳ và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định, tổ chức quản lý và bảo mật hồ sơ, tài liệu… theo các quy định của pháp luật.
đ. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao; nhận xét đánh giá, đề nghị việc khen thưởng – kỷ luật, đào tạo – bồi dưỡng, phân công nhiệm vụ cho từng công chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân cấp.
e. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi giao.

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828