Trang chủ » Các phòng ban » PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG
PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG
21/03/2017

Họ và tên: Trần Minh Khôi

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: (842.55) 3644 549

Mobile: 0903 840 735

Fax: (84.255) 3645 828

Email: tranminhkhoi@dungquat.com.vn

Chức năng:

Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng có chức năng tham mưu cho Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thực hiện việc quản lý về công tác Quy hoạch xây dựng và xây dựng đầu tư phát triển trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Nhiệm vụ:

Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng tham mưu cho Trưởng Ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Lập, điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất; rà soát quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đã được phê duyệt.
 2. Lập, điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng trong Khu kinh tế Dung Quất phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt; điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch.
 3. Tổ chức lập, thẩm định để trình Trưởng Ban phê duyệt và điều chỉnh nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 4. Thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng công trình trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật về quy hoạch và xây dựng.
 5. Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc diện phải thẩm định trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (trừ công trình do Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định).
 6. Tổ chức thực hiện việc thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và dự toán các đồ án quy hoạch xây dựng do Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.
 7. Thực hiện việc giới thiệu, thoả thuận vị trí, hướng tuyến, quy mô xây dựng, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng hoặc chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho các công trình, dự án đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo đúng quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.
 8. Giúp Trưởng Ban trong việc chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, cấp chính quyền về việc cắm mốc và bàn giao mốc giới quy hoạch xây dựng, công bố quy hoạch xây dựng. Thực hiện thẩm định nhiệm vụ, dự toán cắm mốc giới quy hoạch xây dựng trình Trưởng Ban phê duyệt.
 9. Đề xuất cho Trưởng Ban ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy hoạch xây dựng trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên cơ sở phù hợp với thực tế và đảm bảo đúng với quy định của pháp luật; hướng dẫn hoặc xử lý các vấn đề phát sinh thực tế có liên quan đến quy hoạch xây dựng.
 10. Giúp Trưởng Ban trong việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đề xuất, xử lý các vi phạm về quy hoạch xây dựng trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (trừ các công trình nằm trong các Khu công nghiệp do Văn phòng đại diện quản lý) thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
 11. Hướng dẫn các nhà đầu tư, chủ đầu tư lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng; cấp, điều chỉnh, bổ sung, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng (theo quy định phải có giấy phép xây dựng) trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
 12. Tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C và dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật (các nội dung được UBND tỉnh ủy quyền) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 13. Tổ chức thẩm định và trình Trưởng Ban phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
 14. Phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội, các công trình dịch vụ công ích, công cộng đầu tư từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
 15. Thực hiện việc tổ chức quy hoạch, phát triển nhà ở cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
 16. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện về quản lý chất lượng công trình, chủ động, phối hợp với các ban, ngành chức năng kiểm tra (trừ công tác kiểm tra, nhắc nhở nhà đầu tư trong công tác quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng trong các Khu công nghiệp do Văn phòng đại diện quản lý) và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các sai phạm trong xây dựng công trình, tổng hợp báo cáo đánh giá chất lượng công trình, tham gia tổng nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
 17. Tham gia hỗ trợ các nhà đầu tư sau cấp phép đầu tư và đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến quy hoạch xây dựng và xây dựng công trình.
 18. Báo cáo và tham gia ý kiến với các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.
 19. Lập kế hoạch công tác của phòng theo định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện theo tháng, quý, năm, tổ chức quản lý, lưu trữ, bảo mật hồ sơ đúng quy định pháp luật.
 20. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng công chức theo biên chế được giao, nhận xét, đánh giá công chức, đề nghị khen thưởng kỷ luật,… theo đúng quy định.
 21. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi giao.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828