Trang chủ » Các phòng ban » PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
21/03/2017

Họ và tên: Phạm Minh Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: (84.255) 3641 501

Mobile: 0983 415 868

Fax: (84.255) 3645 828

Email: phamminhtuan@dungquat.com.vn

Chức năng:
Phòng Quản lý Doanh nghiệp có chức năng tham mưu cho Trưởng Ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thực hiện việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; quản lý về lao động và một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
Nhiệm vụ:
Phòng Quản lý Doanh nghiệp tham mưu cho Trưởng Ban thực hiện các nhiệm vụ theo các lĩnh vực sau:
1. Lĩnh vực Quản lý Doanh nghiệp
a. Hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính của doanh nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, gồm: Thủ tục về thương mại, xuất nhập khẩu; hướng dẫn, nhận và tổng hợp báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp.
b. Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động thương mại khác của doanh nghiệp; phối hợp với cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại.
c. Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá sản xuất trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công Thương và các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo quy định.
d. Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
2. Lĩnh vực Quản lý lao động
a. Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
b. Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động; báo cáo về việc cho thuê lại lao động; kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
c. Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể.
d. Tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
đ. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, bao gồm: bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
e. Thực hiện kiểm tra và tham gia hoạt động thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH đối với người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động.
f. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật lao động; thực hiện các quy định của pháp luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động cho các doanh nghiệp; phối hợp với cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động.
g. Thực hiện nhiệm vụ quản lý lao động theo ủy quyền của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:
– Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày;
– Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
– Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
3. Lĩnh vực về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và xã hội
a. Phối hợp với các đơn vị Công an trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự; xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
b. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ về an sinh xã hội như: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề; hỗ trợ kỹ thuật nông – lâm – ngư nghiệp cho những hộ dân thuộc diện di dời, giải tỏa; giới thiệu việc làm cho người lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
4. Lĩnh vực khác
a. Phối hợp với công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi hướng dẫn việc thành lập, tổ chức các hoạt động của công đoàn cơ sở doanh nghiệp theo quy định của Luật Công đoàn;
b. Báo cáo và tham gia ý kiến với các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ được giao.
c. Lập Kế hoạch công tác của đơn vị theo định kỳ và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của Trưởng Ban; đồng thời, tổ chức quản lý và bảo mật hồ sơ, tài liệu theo quy định hiện hành.
d. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao; nhận xét, đánh giá, đề nghị khen thưởng – kỷ luật, đào tạo – bồi dưỡng, phân công chức danh, chức trách cho từng công chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý được phân cấp.
đ. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi giao.

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828