Trang chủ » Các phòng ban » PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
21/03/2017

Họ và tên: Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: (84.255) 3612626

Mobile: 0935 88 79 79

Fax: (84.255) 3645 828

Email: nghia@dungquat.com.vn

Chức năng:
Phòng Quản lý Đầu tư có chức năng tham mưu cho Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; quản lý, hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; hướng dẫn và giải quyết thủ tục đầu tư của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Nhiệm vụ:
Phòng Quản lý Đầu tư tham mưu cho Trưởng Ban thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư phát triển KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi hàng năm và 5 năm trình cấp thẩm quyền phê duyệt; tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh.
3. Tổ chức và thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành và UBND tỉnh tổ chức.
4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác đối ngoại liên quan đến nhiệm vụ đầu tư phát triển KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
5. Xây dựng tài liệu liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư; phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn quy trình, thủ tục về đầu tư; các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
6. Tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, chấm dứt, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật về đầu tư.
7. Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.
8. Xác nhận dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các Dự án đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
9. Là đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư trong quá trình dự án triển khai đến khi đưa vào hoạt động.
10. Kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình triển khai thực hiện dự án theo quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và theo quy định.
11. Báo cáo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh về tình hình hoạt động xúc tiến đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các nội dung khác theo yêu cầu của các Bộ, ngành và UBND tỉnh.
12. Vận hành, theo dõi và báo cáo tình hình đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp lên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.
13. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
14. Lập kế hoạch công tác của đơn vị theo định kỳ và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của Trưởng Ban; đồng thời, tổ chức quản lý và bảo mật hồ sơ, tài liệu theo quy định.
15. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao; nhận xét, đánh giá, đề nghị khen thưởng – kỷ luật, đào tạo – bồi dưỡng, phân công chức danh, chức trách cho từng công chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý được phân cấp.
16. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi giao.

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828