Trang chủ » Các phòng ban » PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
21/03/2017

Họ và tên: Lê Trần Quang Huy

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: (84.255) 3645 127

Mobile: 0913 447 440

Fax: (84.255) 3645 828

Email: letranquanghuy@dungquat.com.vn

Chức năng:
Phòng Kế hoạch – Tổng hợp có chức năng tham mưu cho Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về công tác quy hoạch – kế hoạch tổng thể đầu tư phát triển; các nguồn vốn đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; thực hiện việc quản lý các hoạt động tài chính – ngân sách của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
Nhiệm vụ:
Phòng Kế hoạch – Tổng hợp tham mưu cho Trưởng Ban thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Xây dựng phương án phát hành trái phiếu công trình; phương án huy động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
2. Dự thảo Đề án quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về quy hoạch tổng thể và kế hoạch đầu tư phát triển KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
3. Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
4. Chủ trì tổ chức thẩm định nội bộ và trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án; lập kế hoạch đầu tư công trung hạn (5 năm) và hàng năm trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.
5. Xây dựng dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban Quản lý trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.
6. Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và UBND tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, khung giá, phí, lệ phí có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
7. Chủ trì phối hợp với các Phòng, đơn vị liên quan xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí áp dụng tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.
8. Phân khai kế hoạch và dự toán hàng năm theo chỉ tiêu để giao cho các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc; theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch và dự toán của các đơn vị.
9. Nghiên cứu và đề xuất những chủ trương, cơ chế, chính sách, biện pháp liên quan đến công tác quản lý đầu tư và xây dựng (trừ lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý kỹ thuật xây dựng, quản lý chất lượng công trình); cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trong công tác huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
10. Chủ trì tổ chức thẩm định và trình Trưởng Ban phê duyệt: Đề cương nhiệm vụ – dự toán chuẩn bị đầu tư các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án có quy mô nhỏ, dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án nhóm C; kiểm tra hồ sơ dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án nhóm B trở lên trình UBND tỉnh phê duyệt.
Tổ chức thẩm định và trình Trưởng Ban phê duyệt: hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm chủ đầu tư và quyết định đầu tư.
11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu cho Trưởng Ban xử lý các nội dung phát sinh, điều chỉnh, bổ sung đối với dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án theo đúng quy định.
12. Tổ chức giám sát đầu tư và lập báo cáo giám sát đầu tư theo quy định.
13. Ký hợp đồng đối với các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, quản lý, sử dụng vốn ODA.
14. Quản lý vốn đầu tư phát triển; thu chi hành chính, sự nghiệp các chương trình mục tiêu và nguồn vốn khác được giao theo quy định.
15. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị dự toán cấp III lập dự toán thu – chi ngân sách nhà nước hàng năm, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cấp trên thẩm tra, tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.
16. Tổ chức thẩm tra quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc, tổng hợp quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
17. Hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp III thuộc Ban Quản lý về cơ chế, chính sách áp dụng cho các đơn vị hành chính – sự nghiệp theo đúng quy định.
18. Tổ chức thẩm tra và trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án nhóm C; hướng dẫn, đôn đốc Ban quản lý dự án thực hiện quyết toán đối với các dự án nhóm B trở lên báo cáo Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt theo quy định.
19. Hướng dẫn, đôn đốc Ban Quản lý dự án thực hiện quyết toán vốn đầu tư hàng năm; lập dự toán, quyết toán chi phí quản lý dự án hàng năm; tổng hợp báo cáo Sở Tài chính theo quy định.
20. Tổ chức thẩm định nhiệm vụ, dự toán các chương trình mục tiêu, các nguồn vốn sự nghiệp, mang tính chất hành chính – sự nghiệp và nguồn vốn khác.
21. Hướng dẫn thực hiện việc công khai quản lý, sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp theo đúng quy định của pháp luật.
22. Quản lý tài sản của nhà nước đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
23. Tổ chức thẩm định và trình Trưởng Ban phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ký kết các hợp đồng và thanh toán, quyết toán theo quy định đối với công tác duy tu bảo dưỡng hạ tầng; kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm và quản lý sử dụng theo mục đích đầu tư hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng được đầu tư từ ngân sách nhà nước trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
24. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn hành chính – sự nghiệp; nguồn vốn đầu tư phát triển KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thuộc thẩm quyền đối với các dự án đầu tư bằng nguồn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước; các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác giao theo quy định của pháp luật.
25. Tổng hợp và báo cáo đình kỳ, đột xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành có liên quan đến tình hình xây dựng, đầu tư phát triển KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
26. Lập kế hoạch công tác của đơn vị theo định kỳ và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của Trưởng Ban; đồng thời, tổ chức quản lý và bảo mật hồ sơ, tài liệu theo quy định hiện hành.
27. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao; nhận xét, đánh giá, đề nghị khen thưởng – kỷ luật, đào tạo – bồi dưỡng, phân công chức danh, chức trách cho từng công chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý được phân cấp.
28. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi giao.

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828