Trang chủ » Các phòng ban » VĂN PHÒNG BAN
VĂN PHÒNG BAN
21/03/2017

Họ và tên: Huỳnh Văn Giỏi

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại: (84.255) 3640 442

Mobile: 0914 101577

Fax: (84.255) 3645 828

Email: huynhvangioi@dungquat.com.vn

Vị trí, chức năng:
1. Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (gọi tắt là Văn phòng Ban) có chức năng tham mưu cho Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi trong công tác quản lý, điều hành hoạt động chung của Ban Quản lý. Tham mưu tổ chức thực hiện các mặt công tác: Tổng hợp – Hành chính, quản trị, tài vụ, thông tin, cải cách hành chính; tổ chức bộ máy và cán bộ; khen thưởng, kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
2. Văn phòng Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; là đơn vị dự toán cấp 3 và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý, điều hành của Lãnh đạo Ban:
a. Tổng hợp, xây dựng, theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban, của Lãnh đạo Ban. Tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phục vụ các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo với các phòng, đơn vị; kịp thời ban hành thông báo kết luận hội nghị; tham mưu cho Lãnh đạo Ban chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành các nội dung đã đề ra trong chương trình, kế hoạch.
Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về thực hiện nhiệm vụ quản lý, đầu tư, phát triển KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để gửi các Bộ, ngành Trung ương và Tỉnh theo quy định.
b. Tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo việc triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng quy chế hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để xử lý các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
c. Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý, cập nhật, vận hành, khai thác hệ thống Website Dung Quất, hệ thống mạng LAN nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; đồng thời, đáp ứng nhu cầu thông tin cho công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Ban Quản lý.
d. Tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ trong cơ quan; tiếp nhận, theo dõi việc xử lý các văn bản đến và phát hành văn bản đi đảm bảo đúng nội dung, thể thức, thời gian theo quy định. Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc báo cáo Lãnh đạo Ban theo quy định.
đ. Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Văn phòng để trình các cấp xem xét bố trí; quản lý sử dụng kinh phí được giao đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Quản lý tài sản, trang thiết bị của Văn phòng Ban theo đúng quy định; tổng hợp, đề xuất việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị nhằm đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc cho các hoạt động của Ban Quản lý; đảm bảo công tác thông tin liên lạc, an toàn trật tự, vệ sinh môi trường và chăm sóc cây xanh tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý.
e. Thực hiện công tác quản trị hành chính, lễ tân, đón tiếp và hướng dẫn các đoàn khách đến làm việc tại Ban Quản lý, là đầu mối liên hệ giữa Ban Quản lý với các cơ quan, đơn vị liên quan; quản lý, điều phối hoạt động của đội xe đảm bảo phương tiện làm việc, đi lại của Lãnh đạo Ban và các phòng, đơn vị theo quy định.
2. Thực hiện công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ:
a. Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Ban trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ: tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, điều động, luân chuyển và thực hiện các chính sách khác liên quan đến chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức cá nhân thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng xét nâng lương, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ và theo yêu cầu về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; quản lý hồ sơ công chức, viên chức, lao động theo quy định hiện hành; giúp Lãnh đạo Ban hướng dẫn và kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, cán bộ của các đơn vị trực thuộc.
b. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, các nội quy, quy định khác nhằm phục vụ sự quản lý điều hành hoạt động cơ quan để trình Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phê duyệt làm cơ sở tổ chức triển khai, giám sát và đôn đốc thực hiện; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông để trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.
3. Một số nhiệm vụ khác:
a. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu về công tác pháp chế của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
b. Tham mưu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
c. Tham mưu Lãnh đạo Ban tham gia ý kiến với các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
d. Làm thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão, phòng chống cháy nổ của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
đ. Lập kế hoạch công tác của Văn phòng theo định kỳ và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của Trưởng Ban; đồng thời, tổ chức quản lý và bảo mật hồ sơ, tài liệu,… theo các quy định.
e. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng công chức theo biên chế được giao; nhận xét – đánh giá, đề nghị khen thưởng – kỷ luật, đào tạo – bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức theo thẩm quyền quản lý được phân cấp; bảo đảm hiệu quả công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
f. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi giao.

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828