Trang chủ » Các phòng ban » Đàm Minh Lễ
Đàm Minh Lễ
21/03/2017

Họ và tên: Đàm Minh Lễ

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: (84.255) 3641503

Mobile: 0914.011024

Fax: (84.255) 3645828

Email: damminhle@dungquat.com.vn

Ông Đàm Minh Lễ – Phó Trưởng Ban:

a. Giúp Trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các lĩnh vực:

– Chủ tài khoản thứ hai của đơn vị dự toán ngân sách cấp I; giúp Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban về:  Thi đua – khen thưởng; chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác cho công chức – viên chức trước khi trình Trưởng Ban quyết định;

– Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị trong Khu kinh tế Dung Quất; tổ chức quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng trên địa bàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp;

– Công tác tổng hợp, hành chính, pháp chế, cải cách thủ tục hành chính, ISO, quản lý vận hành website; công tác tài chính, quản trị Văn phòng ban; chủ tài khoản các chương trình mục tiêu phục vụ nhiệm vụ chung của Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi như: nguồn kinh phí sự nghiệp duy tu, bảo dưỡng; đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức; sự nghiệp môi trường; kinh phí quản lý doanh nghiệp,…;

– Quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

– Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

b. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị:

– Văn phòng Ban;

– Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường;

– Ban quản lý Phát triển Đô thị Dung Quất;

– Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường Dung Quất.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828