Trang chủ » Các phòng ban » BAN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DUNG QUẤT
BAN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DUNG QUẤT
21/03/2017

Họ và tên: Ông Phạm Tân

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: (84.55) 3610 832

Mobile: 0913 470 738

Fax: (84.55) 3610 832

Email: phamtan@dungquat.com.vn

 1. Chức năng

Ban Quản lý Phát triển đô thị Dung Quất có chức năng tham mưu, giúp Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị trong Khu kinh tế Dung Quất, bao gồm: Quản lý, giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Tổ chức quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, sự nghiệp môi trường từ nguồn vốn ngân sách nhà nước được Ban Quản lý KKT Dung Quất giao.

 1. Nhiệm vụ và quyền hạn:
 2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm để thực hiện khu vực phát triển đô thị, bao gồm việc đề xuất danh mục, loại nguồn vốn và lộ trình thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị, trình Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 3. Tham gia, phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triển đô thị; nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù (ngoài quy định của Chính phủ) áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triển đô thị tại Khu kinh tế Dung Quất.
 4. Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị để trình thẩm định được Ban Quản lý KKT Dung Quất giao theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 5. Lập kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền quyết định; hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị.
 6. Xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm theo quy định về công tác duy tu bảo dưỡng; sửa chữa thường xuyên, định kỳ: Hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; điện chiếu sáng công cộng, các khu dân cư, nghĩa địa trong Khu kinh tế Dung Quất; Tổ chức quản lý khai thác các dịch vụ hậu cần cảng cá Khu dân cư sông Trà Bồng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở để đơn vị tổ chức thực hiện.
 7. Tổ chức lập, trình Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp được Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất giao hằng năm và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.
 8. Giới thiệu địa điểm, cung cấp thông tin quy hoạch và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện theo quy hoạch, giấy đăng ký đầu tư, chấp thuận đầu tư, giấy phép xây dựng các dự án đầu tư phát triển đô thị đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch, tiến độ theo các nội dung dự án đã được phê duyệt; tổng hợp, đề xuất và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư.
 9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ, các chủ đầu tư, đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng cho đến khi hoàn thành việc bàn giao cho Chính quyền đô thị.
 10. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về khu vực phát triển đô thị; tổng hợp, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và thực hiện kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị được giao quản lý.
 11. Phối hợp với các địa phương, các cơ quan chức năng trong việc giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, trật tự xây dựng và một số công việc khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng và phát triển Khu đô thị.
 12. Kế thừa và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý triển khai đối với Dự án xây dựng đường giao thông trục chính nối trung tâm phía bắc và phía nam đô thị Vạn Tường; dự án Khu dân cư Hải Nam (thuộc dự án đầu tư hạ tầng các khu dân cư trong đô thị Vạn Tường) cho đến khi kết thúc, bàn giao, quyết toán, lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.
 13. Lập kế hoạch công tác của đơn vị theo định kỳ và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất; đồng thời, tổ chức quản lý và bảo mật hồ sơ, tài liệu,… theo các quy định của pháp luật.
 14. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật, phân cấp của UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.
 15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất giao hoặc ủy quyền.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828