Trang chủ » Legal documents
Legal documents
Update day:
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU DOWNLOAD
(Tiếng Việt) 05/2018/TT-BCT (Tiếng Việt) Thông tư 05/2018/TT-BCT
(Tiếng Việt) 31/2018/NĐ-CP (Tiếng Việt) Nghị định 31/2018/NĐ-CP
(Tiếng Việt) 2235/UBND-KGVX (Tiếng Việt) Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
(Tiếng Việt) 14/CT-UBND (Tiếng Việt) Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động, đình công, lãn công và chấp hành pháp luật lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
(Tiếng Việt) 141/2017/NĐ-CP (Tiếng Việt) NGHỊ ĐỊNH 141/2017/NĐ – CP MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG.
(Tiếng Việt) 1857/QĐ-UBND (Tiếng Việt) Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
36/2016/QĐ-UBND Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi
(Tiếng Việt) 2222/QĐ-UBND (Tiếng Việt) Bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
(Tiếng Việt) 63/2016/QĐ-UBND (Tiếng Việt) Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
(Tiếng Việt) 1915/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH 1915/QĐ-TTG NĂM 2016 VỀ THÀNH LẬP KHU KINH TẾ DUNG QUẤT VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828