Trang chủ » Legal documents
Legal documents
Update day:
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU DOWNLOAD
(Tiếng Việt) 68/QĐ-TTg (Tiếng Việt) Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025
(Tiếng Việt) 4572/QĐ-BCT (Tiếng Việt) Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.
(Tiếng Việt) 39/2018/TT-BCT (Tiếng Việt) Thông tư 39/2018/TT-BCT quy định về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
(Tiếng Việt) 4759/VBHN-BLĐTBXH (Tiếng Việt) Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
(Tiếng Việt) 4753/VBHN-BLĐTBXH (Tiếng Việt) Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
(Tiếng Việt) 121/2018/NĐ-CP (Tiếng Việt) Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
(Tiếng Việt) 17/2018/TT-BLĐTBXH (Tiếng Việt) Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.
(Tiếng Việt) 148/2018/NĐ-CP (Tiếng Việt) Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
(Tiếng Việt) 149/2018/NĐ-CP (Tiếng Việt) Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
157/2018/NĐ-CP (Tiếng Việt) Nghị định số 157/2018/NĐ-CP về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828