Trang chủ » Legal documents
Legal documents
Update day:
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU DOWNLOAD
(Tiếng Việt) 4184/BHXH-QLT (Tiếng Việt) thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
(Tiếng Việt) 4186/KH-BHXH (Tiếng Việt) Kế Hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐTTg về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(Tiếng Việt) 4185/BHXH-CĐBHXH (Tiếng Việt) thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
(Tiếng Việt) 30/2021/QĐ-UBND (Tiếng Việt) Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND
(Tiếng Việt) 11/KH-UBND (Tiếng Việt) Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(Tiếng Việt) 127/UBND-KGVX (Tiếng Việt) Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
(Tiếng Việt) 58/KH-UBND (Tiếng Việt) Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ ngưòi dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(Tiếng Việt) 1385/BQL-QLDN (Tiếng Việt) Thực hiện quy ché dân chủ cơ sở và phòng ngừa tranh chấp lao động trong doanh nghiệp
(Tiếng Việt) 1658/QĐ-UBND (Tiếng Việt) Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
(Tiếng Việt) 2235/UBND-KGVX (Tiếng Việt) Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 * Fax: 0255.3645828