Trang chủ » Administrative procedures
Administrative procedures
Update day:

The Dung Quat EZ's Management Board shall announce new administrative procedures and promulgate administrative procedures for amendment, supplementation and abolishment under the jurisdiction of the Dung Quat EZ Management Board under Decision No. 64 / QD-UBND dated 06/3/2014 in the fields of: NATURAL RESOURCES - ENVIRONMENT, ENTERPRISE MANAGEMENT, PLANNING - CONSTRUCTION, FINANCE - PLAN, INSPECTION. Administrative procedures not modified or abolished under the jurisdiction of the Dung Quat EZ Management Board under Decision No. 59 / QĐ-UBND dated 20/4/2012 of the People's Committee of Quang Ngai Province remain unchanged .


STT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THỦ TỤC TỆP ĐÍNH KÈM
1 Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu kinh tế Dung Quất gắn với thành lập công ty cổ phần (áp dụng cho dự án có quy mô dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Investment sector Tải về
2 Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh Investment sector Tải về
3 Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. Investment sector Tải về
4 Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. Investment sector Tải về
5 Xin chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất(Bãi bỏ) Field of integrated planning Tải về
6 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án nhóm C trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. (Sửa đổi, bổ sung) Field of integrated planning Tải về
7 Thẩm định Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án nhóm B trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. (Bãi bỏ) Field of integrated planning Tải về
8 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án nhóm C trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. (Sửa đổi, bổ sung) Field of integrated planning Tải về
9 Thẩm định và phê duyệt Hồ sơ mời thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất (Sửa đổi, bổ sung) Field of integrated planning Tải về
10 Thẩm địnhvà phê duyệt Kết quả đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. (Sửa đổi, bổ sung) Field of integrated planning Tải về
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES

License number: Website is testing while applying for the license
Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828