Trang chủ » Administrative procedures
Administrative procedures
Update day:

The Dung Quat EZ's Management Board shall announce new administrative procedures and promulgate administrative procedures for amendment, supplementation and abolishment under the jurisdiction of the Dung Quat EZ Management Board under Decision No. 64 / QD-UBND dated 06/3/2014 in the fields of: NATURAL RESOURCES - ENVIRONMENT, ENTERPRISE MANAGEMENT, PLANNING - CONSTRUCTION, FINANCE - PLAN, INSPECTION. Administrative procedures not modified or abolished under the jurisdiction of the Dung Quat EZ Management Board under Decision No. 59 / QĐ-UBND dated 20/4/2012 of the People's Committee of Quang Ngai Province remain unchanged .


STT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THỦ TỤC TỆP ĐÍNH KÈM
1 Xin chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất(Bãi bỏ) Field of integrated planning Tải về
2 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án nhóm C trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. (Sửa đổi, bổ sung) Field of integrated planning Tải về
3 Thẩm định Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án nhóm B trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. (Bãi bỏ) Field of integrated planning Tải về
4 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án nhóm C trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. (Sửa đổi, bổ sung) Field of integrated planning Tải về
5 Thẩm định và phê duyệt Hồ sơ mời thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất (Sửa đổi, bổ sung) Field of integrated planning Tải về
6 Thẩm địnhvà phê duyệt Kết quả đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. (Sửa đổi, bổ sung) Field of integrated planning Tải về
7 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án nhóm B và nhóm C sử dụng vốn ngân sách nhà nước Field of integrated planning Tải về
8 Quy trình dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước. (Bãi bỏ) Field of integrated planning Tải về
9 Quy trình quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước. (Bãi bỏ) Field of integrated planning Tải về
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES

License number: Website is testing while applying for the license
Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828