Trang chủ » TT. Hành chính » (Tiếng Việt) 42. Đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
(Tiếng Việt) 42. Đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Update day:
Number of records 42
Legal grounds

(Tiếng Việt) – Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

– Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Quảng  Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

 

The order of execution

(Tiếng Việt) – Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Điện thoại: 055.3645828.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định). Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

– Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban  Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

  – Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi xem xét xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản; trường hợp chưa xác nhận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do để Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện.

Doing

(Tiếng Việt) Trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.      

Requirements, conditions of implementation

(Tiếng Việt) – Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo phụ lục 13 của Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Mẫu bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo phụ lục 14 của Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn bản kèm theo

Object implementation (Tiếng Việt) Tổ chức/cá nhân.
Composition, number of records

(Tiếng Việt)

  1. Thành phần hồ sơ:

– Một (01) văn bản đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

– Ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

  1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Term of settlement (Tiếng Việt) 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
Result (Tiếng Việt) - Giấy xác nhận. - Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi xác nhận.
Fees (Tiếng Việt) không
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828