Trang chủ » TT. Hành chính » (Tiếng Việt) 41. Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.
(Tiếng Việt) 41. Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.
Update day:
Number of records 41
Legal grounds

(Tiếng Việt) – Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Quảng  Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

The order of execution

(Tiếng Việt) – Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Địa chỉ: Khu đô thị Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 055.3645828.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định). Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

– Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban  Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

  – Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi xem xét xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; trường hợp chưa xác nhận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do để Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện.

Doing

(Tiếng Việt) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Requirements, conditions of implementation

(Tiếng Việt) Mẫu bìa, cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường theo Phụ lục 5.4, 5.5, 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn bản kèm theo

 

 

Object implementation (Tiếng Việt) Tổ chức/cá nhân.
Composition, number of records

(Tiếng Việt)

  1. Thành phần hồ sơ:

– Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

  1. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Term of settlement (Tiếng Việt) 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
Result (Tiếng Việt) - Giấy xác nhận. - Kế hoạch bảo vệ môi trường được Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi xác nhận.
Fees (Tiếng Việt) không
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828