Trang chủ » TT. Hành chính » (Tiếng Việt) 38. Giao lại đất hoặc cho thuê đất.
(Tiếng Việt) 38. Giao lại đất hoặc cho thuê đất.
Update day:
Number of records 38
Legal grounds

(Tiếng Việt) – Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

– Luật Đầu tư năm 2014.

– Luật bảo vệ Môi trường 2014.

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thi hành một số điều Luật đất đai 2013.

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường.

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

– Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

– Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;

– Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

The order of execution

(Tiếng Việt) – Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân đề nghị giao lại đất, thuê đất, liên hệ với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (qua phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường) để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định; nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý, nhận giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả. Địa điểm: Khu đô thị Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Điện thoại: 055.3645828.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định). Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

– Bước 2: Xử lý hồ sơ

  1. Ban Quản lý (qua Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường) kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Ban Quản lý thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, Ban Quản lý xem xét ban hành quyết định giao lại đất, cho thuê đất;  trao quyết định giao lại đất, cho thuê đất và bàn giao đất thực địa cho người sử dụng đất.

  1. Ban Quản lý thực hiện xác định và thông báo mức thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo quy định.
  2. Ban Quản lý thực hiện ký Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp cho thuê đất, thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
  3. Ban Quản lý gửi hồ sơ gồm: Quyết định giao lại đất hoặc cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đến Văn phòng đăng ký đất đai để đăng ký vào hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý.
  4. Ban Quản lý trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

 

Doing

(Tiếng Việt) – Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

– Đúng thời gian quy định, mang biên lai đến nhận kết quả.

Requirements, conditions of implementation

(Tiếng Việt) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
– Đất được UBND tỉnh giao đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để thực hiện giao lại đất hoặc cho thuê đất;

– Việc quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng.

Tên mẫu đơn:
Đơn xin giao đất /cho thuê đất (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất);

Văn bản kèm theo

Object implementation (Tiếng Việt) Tổ chức, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Composition, number of records

(Tiếng Việt) Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Đơn xin giao đất, cho thuê đất (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo Bản thuyết minh dự án đầu tư.

Tường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

+ Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án.

+ Trích lục bản đồ trích đo địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Term of settlement (Tiếng Việt) 20 ngày làm việc, kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.
Result (Tiếng Việt) Quyết định giao lại đất hoặc quyết định cho thuê đất;
Fees (Tiếng Việt) Theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Cơ quan thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi (đối với hồ sơ thẩm định cấp lần đầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828