Trang chủ » Các phòng ban » Ha Duc Thang
Ha Duc Thang

Họ và tên: Ha Duc Thang

Chức vụ: Vice – Chairman

Phone: (84.255) 3645683

Mobile: (Tiếng Việt) 0935.657777

Fax: (84.255) 3645828

Email: haducthang@dungquat.com.vn

Lĩnh vực phụ trách:
a. Giúp Trưởng ban Ban quản lý KKT Dung Quất lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các lĩnh vực:
– Giúp Trưởng ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư hạ tầng xã hội, khu tái định cư và khu nghĩa địa phục vụ cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất;
– Chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án quy hoạch, dự án đầu tư hạ tầng xã hội, khu tái định cư và khu nghĩa địa trong Khu kinh tế Dung Quất (không bao gồm trong Khu đô thị Vạn Tường).
– Công tác quản lý đất đai; bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và phát triển quỹ đất phục vụ dự án của Nhà đầu tư, các dự án khác thuộc nguồn vốn ngân sách;
– Phát triển nguồn nhân lực để cung ứng cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất; tập trung chỉ đạo việc tổ chức gắn kết giữa đào tạo, giải quyết việc làm, nhất là đối tượng nhường đất trong vùng dự án.
b. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị:
– Phòng Tài nguyên – Môi trường;
– Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất;
– Trung tâm Đào tạo nghề kỹ thuật cao Dung Quất;
– Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng An sinh xã hội.
c. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban Ban quản lý KKT Dung Quất.


Các phòng ban khác :

Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828