Trang chủ » Các phòng ban » Dam Minh Le
Dam Minh Le

Họ và tên: Dam Minh Le

Chức vụ: Vice – Chairman

Phone: (84.255) 3641503

Mobile: (Tiếng Việt) 0914.011024

Fax: (84.255) 3645828

Email: damminhle@dungquat.com.vn

Lĩnh vực phụ trách:

a. Giúp Trưởng ban Ban quản lý KKT Dung Quất lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các lĩnh vực:

– Giúp Trưởng ban chỉ đạo thực hiện một số công việc về: Thi đua – khen thưởng; chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác cho công chức – viên chức trước khi trình Trưởng ban quyết định;

– Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng hạ tầng trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất (không bao gồm trong Khu đô thị Vạn Tường do Phó Trưởng ban khác phụ trách);

– Trực tiếp chỉ đạo thực hiện:

+ Công tác hành chính, pháp chế, cải cách thủ tục hành chính, ISO và công tác tài chính, quản trị Văn phòng ban; chủ tài khoản các chương trình mục tiêu phục vụ nhiệm vụ chung của Ban quản lý KKT Dung Quất như: nguồn kinh phí sự nghiệp duy tu, bảo dưỡng; đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức; sự nghiệp môi trường; kinh phí quản lý doanh nghiệp,…;

+ Quản lý tài nguyên và môi trường trong Khu kinh tế Dung Quất;

+ Quản lý lao động tại các doanh nghiệp và lao động các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế Dung Quất theo phân cấp, uỷ quyền;

+ Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu liên quan đến hoạt động quản lý lao động trong khu kinh tế Dung Quất;

+ Quản lý, hỗ trợ và phát động phong trào thi đua – khen thưởng các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất;

+ Công tác phòng chống cháy – nổ, an toàn vệ sinh lao động và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc chỉ đạo, quản lý an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông tại Khu kinh tế Dung Quất;

+ Chỉ đạo phối hợp triển khai thanh tra, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo thẩm quyền hoặc uỷ quyền cho Ban quản lý KKT Dung Quất.

b. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị:

– Văn phòng Ban quản lý KKT Dung Quất;

– Phòng Quản lý Doanh nghiệp – Văn xã;

– Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường Dung Quất;

c. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban Ban quản lý KKT Dung Quất.


Các phòng ban khác :

Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828