VĂN PHÒNG BAN

Họ và tên: Huỳnh Văn Giỏi
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Phone: (84.255) 3640 442
Fax: (84.255) 3645 828
Email: huynhvangioi@dungquat.com.vn

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

Họ và tên: (Tiếng Việt) Nguyễn Văn Phú
Chức vụ: (Tiếng Việt) Trưởng phòng
Phone: (84.255) 3612626
Fax: (84.255) 3645 828
Email: (Tiếng Việt) nvphu-ktdq@quangngai.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Họ và tên: (Tiếng Việt) Nguyễn Thị Mỹ Lan
Chức vụ: (Tiếng Việt) Trưởng phòng
Phone: (Tiếng Việt) (84.255) 3641 502
Fax: (Tiếng Việt) (84.255) 3645 828
Email: (Tiếng Việt) nguyenthimylan@dungquat.com.vn

PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

Họ và tên: Trần Minh Khôi
Chức vụ: Trưởng phòng
Phone: (84.255) 3644 549
Fax: (84.255) 3645 828
Email: tranminhkhoi@dungquat.com.vn

PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Họ và tên: Lê Văn Đời
Chức vụ: Trưởng phòng
Phone: (84.255) 3641 501
Fax: (84.255) 3645 828
Email: lvdoi-ktdq@quangngai.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Họ và tên: Nguyễn Hải Trường
Chức vụ: Trưởng phòng
Phone: (84.255) 3645 127
Fax: (84.255) 3645 828
Email: nhtruong-ktdq@quangngai.gov.vn

PHÒNG HỖ TRỢ VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Họ và tên: (Tiếng Việt) Huỳnh Văn Giỏi
Chức vụ: (Tiếng Việt) Trưởng phòng
Phone: (84.255) 055.3900198
Fax:
Email:
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 * Fax: 0255.3645828