VĂN PHÒNG BAN

Họ và tên: Huỳnh Văn Giỏi
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Phone: (84.55) 3640 442
Fax: (84.55) 3645 828
Email: huynhvangioi@dungquat.com.vn

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

Họ và tên: Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa
Chức vụ: Trưởng phòng
Phone: (84.55) 3612626
Fax: (84.55) 3645 828
Email: nghia@dungquat.com.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Họ và tên: Phạm Ngọc Trung
Chức vụ: Trưởng Văn phòng Đại diện
Phone: (84.55) 055.3828514
Fax: (84.55) 055.3828514
Email: phamngoctrung@dungquat.com.vn

PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Họ và tên: Phạm Minh Tuấn
Chức vụ: Trưởng phòng
Phone: (84.55) 3641 501
Fax: (84.55) 3645 828
Email: phamminhtuan@dungquat.com.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Họ và tên: Lê Trần Quang Huy
Chức vụ: Trưởng phòng
Phone: (84.55) 3645 127
Fax: (84.55) 3645 828
Email: letranquanghuy@dungquat.com.vn

PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Họ và tên: (Tiếng Việt) Nguyễn Thị Mỹ Lan
Chức vụ: (Tiếng Việt) Trưởng phòng
Phone: (Tiếng Việt) (84.55) 3641 502
Fax: (Tiếng Việt) (84.55) 3645 828
Email: (Tiếng Việt) nguyenthimylan@dungquat.com.vn

PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

Họ và tên: Trần Minh Khôi
Chức vụ: Trưởng phòng
Phone: (84.55) 3644 549
Fax: (84.55) 3645 828
Email: tranminhkhoi@dungquat.com.vn
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES

License number: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép.
Agency:Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Editor:Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban.
Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi
Tel: 055.3645828 / 3640442 * Fax: 055.3645828