Trang chủ » Các đơn vị trực thuộc

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT DUNG QUẤT

Họ và tên: Nguyễn Sẵn
Chức vụ: Giám đốc
Phone: 84.255) 3640 865
Fax: 84.255) 3640 865
Email: nguyensan@dungquat.com.vn

TRUNG TÂM KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Phi Phương
Chức vụ: Giám đốc
Phone: (84.255) 3610 818
Fax: (84.255) 3610 70
Email: npphuong@dungquat.com.vn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Giám đốc
Phone: (84.255) 3610 675
Fax: (84.255) 3610 675
Email: nguyenanhtuan@dungquat.com.vn

TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG – LÂM NGHIỆP DUNG QUẤT

Họ và tên: (Tiếng Việt) Nguyễn Đình Phúc
Chức vụ: (Tiếng Việt) Giám Đốc
Phone: (84.255) 3616737
Fax: (84.255) 3616737
Email: (Tiếng Việt) ndphuc-ktdq@quangngai.gov.vn
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 * Fax: 0255.3645828