Trang chủ » Các đơn vị trực thuộc

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT DUNG QUẤT

Họ và tên: Nguyễn Sẵn
Chức vụ: Giám đốc
Phone: 84.55) 3640 865
Fax: 84.55) 3640 865
Email: nguyensan@dungquat.com.vn

TRUNG TÂM KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Họ và tên: Bùi Trà Khúc
Chức vụ: Giám đốc
Phone: (84.55) 3610 818
Fax: (84.55) 3610 70
Email: buitrakhuc@dungquat.com.vn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Giám đốc
Phone: (84.55) 3610 675
Fax: (84.55) 3610 675
Email: hovanhieu@dungquat.com.vn

TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO DUNG QUẤT

Họ và tên: Ngô Hữu Hòa
Chức vụ: Giám đốc
Phone: (84.55) 3611 600
Fax: (84.55) 3611 599
Email: ngohuuhoa@dungquat.com.vn

BAN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DUNG QUẤT

Họ và tên: Ông Phạm Tân
Chức vụ: Giám đốc
Phone: (84.55) 3610 832
Fax: (84.55) 3610 832
Email: phamtan@dungquat.com.vn

TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG – LÂM NGHIỆP DUNG QUẤT

Họ và tên:
Chức vụ:
Phone: (84.55) 3616737
Fax: (84.55) 3616737
Email:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NGUỒN LAO ĐỘNG DUNG QUẤT

Họ và tên: Lê Đức Minh
Chức vụ: Giám đốc
Phone: (84.55) 3610 989
Fax: (84.55) 3610 588
Email: leducminh@dungquat.com.vn
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES

License number: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép.
Agency:Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Editor:Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban.
Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi
Tel: 055.3645828 / 3640442 * Fax: 055.3645828